Ziua liturgică

Ziua de 10 iulie 2024 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Sf. Victoria, m.
Os 10,1-3.7-8.12; Ps 104; Mt 10,1-7
Este timpulul de a-l căuta pe Domnul.
Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu. (sau Aleluia.)
Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!

LECTURA I
Este timpul de a-l căuta pe Domnul.
Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12
Israel era o vie mănoasă, care făcea roade din belşug. Cu cât se înmulţeau roadele, cu atât el înmulţea altarele; cu cât era mai bun pământul, cu atât mai mult înfrumuseţau stelele. 2 Inima lor este împărţită: s-au făcut vinovaţi. Dar el le va sfărâma altarele şi le va distruge stelele. 3 Acum ei zic: "Nu avem rege, căci nu ne-am temut de Domnul: ce poate să facă regele pentru noi?" 7 A încetat Samaria, iar regele ei este ca spuma la suprafaţa apei. 8 Vor fi distruse înălţimile din Aven, păcatul lui Israel; spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Vor spune munţilor "Acoperiţi-ne!", şi dealurilor, "Cădeţi peste noi!" 12 Semănaţi pentru voi în dreptate şi veţi secera cu bunătate. Desţeleniţi pentru voi un teren nou! Este timpul de a-l căuta pe Domnul până când va veni să plouă dreptatea pentru voi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 4b)
R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.
sau:
Aleluia.

2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale!
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale! R.

6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 1,15b
(Aleluia) "S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie", spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7
În acel timp, chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, Isus le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor»"!

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia († 319).
Ap Rom 8,2-13; Ev Mt 10,16-22.

Rom 8,2-13: Căci legea spiritului vieţii în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii,  Pentru că ceea ce era cu neputinţă Legii - fiind slabă prin trup - a săvârşit Dumnezeu, trimiţând pe Fiul Său întru asemănarea trupului păcatului şi pentru păcat a osândit păcatul în trup,  Pentru ca îndreptarea din Lege să se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după spirit.  Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt după Spirit, cele ale Spiritului.  Căci dorinţa cărnii este moarte dar dorinţa Spiritului este viaţă şi pace;  Fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate.  Iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu.  Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Spirit, dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Spiritul lui Hristos, acela nu este al Lui.  Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat; iar Spiritul, viaţă pentru dreptate,  Iar dacă Spiritul Celui ce a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Spiritul Său care locuieşte în voi.  Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori trupului, ca să vieţuim după trup.  Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar dacă ucideţi, cu Spiritul, faptele trupului, veţi fi vii. 

Mt 10,16-22: Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.  Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul.  La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor.  Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi;  Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Spiritul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi.  Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide.  Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.