Ziua liturgică

Ziua de 12 februarie 2024 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Ss. Martiri din Abitina
Iac 1,1-11; Ps 118; Mc 8,11-13
Încercarea credinţei voastre produce răbdarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi integri.
Să vină asupra mea îndurările tale şi eu, Doamne, voi fi viu!
De ce caută generaţia aceasta un semn?

LECTURA I
Încercarea credinţei voastre produce răbdarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi integri.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11
Iacob, slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece triburi care trăiesc în diaspora: salutare! 2 Să consideraţi ca o mare bucurie, fraţii mei, când treceţi prin diferite încercări, 3 ştiind că încercarea credinţei voastre produce răbdarea, 4 iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârşirea faptei ca să fiţi desăvârşiţi şi neprihăniţi, fără să vă lipsească ceva! 5 Dacă îi lipseşte cuiva dintre voi înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate şi fără mustrare, şi i se va da! 6 Dar să o ceară cu credinţă, fără ezitare, fiindcă cel care ezită se aseamănă cu valul mării purtat de vânt şi aruncat de ici-colo. 7 Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul, 8 pentru că este un om cu suflet împărţit, nestatornic în toate căile sale. 9 Fratele care este umilit să se mândrească de înălţarea lui, 10 iar cel bogat, de umilirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. 11 Căci soarele s-a ridicat cu arşiţa lui şi a uscat iarba, iar floarea ei a căzut, înfăţişarea ei frumoasă a pierit. Tot aşa şi cel bogat se va sfârşi în lucrările sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),67-68.71-72.75-76 (R.: 77a)
R.: Să vină asupra mea îndurările tale şi eu, Doamne, voi fi viu!

67 Înainte de a fi fost umilit, umblam pe căi greşite,
acum însă păzesc cuvântul tău.
68 Tu eşti bun şi faci binele,
învaţă-mă hotărârile tale! R.

71 Este bine pentru mine că am fost umilit,
ca să învăţ hotărârile tale.
72 Mai bună este pentru mine legea gurii tale
decât mii de lucruri din aur şi argint. R.

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte
şi întru fidelitate m-ai umilit.
76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slujitorului tău! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,6
(Aleluia) "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine", spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
De ce caută generaţia aceasta un semn?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,11-13
În acel timp, venind fariseii, au început să discute cu el, cerându-i un semn din cer, ca să-l pună la încercare. 12 Suspinând în duhul său, Isus a spus: "De ce caută generaţia aceasta un semn? Adevăr vă spun, niciun semn nu va fi dat generaţiei acesteia". 13 Şi, lăsându-i, s-a urcat din nou în barcă şi a plecat spre celălalt ţărm.

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. Meletie al Antiohiei († 381). În timpul săpt Ap și Ev a 17-a dR.
Ap Ef 1,22-23;2,1-5; Ev Mc 10,46-52.

Ef 1,22-23;2,1-5: Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,  Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.  Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşealele şi prin păcatele voastre,  În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a spiritului care lucrează acum în fiii neascultării,  Întru care şi noi toţi am petrecut odinioară, în poftele trupului nostru, făcând voile trupului şi ale simţurilor şi, din fire, eram fiii mâniei ca şi ceilalţi.  Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit,  Pe noi cei ce eram morţi prin greşealele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! - 

Mc 10,46-52: Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea drumului.  Şi, auzind că este Isus Nazarineanul, a început să strige şi să zică: Isuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!  Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluieşte-mă!  Şi Isus, oprindu-Se, a zis: Chemaţi-l! Şi l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă.  Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare şi a venit la Isus.  Şi l-a întrebat Isus, zicându-i: Ce voieşti să-ţi fac? Iar orbul I-a răspuns: Învăţătorule, să văd iarăşi.  Iar Isus i-a zis: Mergi, credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi urma lui Isus pe cale.