Ziua liturgică

Ziua de 12 iulie 2024 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
Os 14,2-10; Ps 50; Mt 10,16-23
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: Dumnezeul nostru!
Gura mea va vesti, Doamne, pe vecie lauda ta!
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.

LECTURA I
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: Dumnezeul nostru!
Citire din cartea profetului Osea 14,2-10
Aşa spune Domnul: "Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta! 3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul! Spuneţi-i: «Îndepărtează toată nelegiuirea, primeşte ceea ce este bun şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre! 4 Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru. Căci numai în tine află orfanul îndurare». 5 Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. 6 Voi fi ca roua pentru Israel; el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul. 7 Ramurile lui se vor întinde şi va fi ca măslinul frumuseţea lui, iar mireasma lui, ca a Libanului. 8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui; vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie, şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. 9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde şi voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găseşte rodul tău. 10 Cine este înţelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea: căile Domnului sunt drepte şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b)
R.: Gura mea va vesti, Doamne, pe vecie lauda ta!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

8 Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul inimii,
fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
17 Doamne, deschide-mi buzele
şi gura mea va vesti lauda ta! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 16,13a; 14,26b
(Aleluia) "Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu", spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-23
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: "Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii! 17 Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit. 23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului".

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. m. Proclu și Ilarie (sec. II).
Ap Rom 9,6-19; Ev Mt 10,32-36;11,1.

Rom 9,6-19: Dar nu aşa că ar fi căzut cuvântul lui Dumnezeu: căci nu toţi cei din Israel sunt şi israeliţi;  Nici pentru că sunt urmaşii lui Avraam, sunt toţi fii, ci "întru Isaac, a zis, se vor chema ţie urmaşi",  Adică: Nu copiii trupului sunt copii ai lui Dumnezeu, ci fiii făgăduinţei se socotesc urmaşi.  Căci al făgăduinţei este cuvântul acesta: "(La anul) pe vremea aceasta voi veni şi Sara va avea un fiu".  Dar nu numai ea, ci şi Rebeca, având copii gemeni dintr-unul, Isaac, părintele nostru;  Şi nefiind ei încă născuţi şi nefăcând ei ceva bun sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu din fapte, ci de la Cel care cheamă,  I s-a zis ei că "cel mai mare va sluji celui mai mic",  Precum este scris: "Pe Iacov l-am iubit, iar pe Isav l-am urât".  Ce vom zice dar? Nu cumva la Dumnezeu este nedreptate? Nicidecum!  Căci grăieşte către Moise: "Voi milui pe cine vreau să-l miluiesc şi Mă voi îndura de cine vreau să Mă îndur".  Deci, dar, nu este nici de la cel care voieşte, nici de la cel ce aleargă, ci de la Dumnezeu care miluieşte.  Căci Scriptura zice lui Faraon: "Pentru aceasta chiar te-am ridicat, ca să arăt în tine puterea Mea şi ca numele Meu să se vestească în tot pământul".  Deci, dar, Dumnezeu pe cine voieşte îl miluieşte, iar pe cine voieşte îl împietreşte.  Îmi vei zice deci: De ce mai dojeneşte? Căci voinţei Lui cine i-a stat împotrivă? 

Mt 10,32-36;11,1: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.  Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.  Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.  Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.  Sfârşind Isus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să înveţe şi să propovăduiască mai departe prin cetăţile lor.