Ziua liturgică

Ziua de 24 noiembrie 2022 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Ss. Martiri din Vietnam **
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Ps 99; Lc 21,20-28
A căzut Babilonul cel mare!
Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al mielului!
Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni până se vor împlini timpurile păgânilor.

LECTURA I
A căzut Babilonul cel mare!
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Eu, Ioan, am văzut un alt înger care cobora din cer şi avea o mare putere, iar pământul a strălucit de gloria lui. 2 El a strigat cu glas puternic, spunând: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare şi a devenit o locuinţă a diavolilor, închisoare a oricărui duh necurat, închisoare a oricărei păsări necurate, închisoare a oricărei bestii necurate şi urâte". 21 Atunci, un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră de moară şi a aruncat-o în mare, zicând: "Cu aceeaşi violenţă va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu va mai fi găsit. 22 Şi glasul cântăreţilor din harpă şi al muzicanţilor, al flautiştilor şi trompetiştilor nu se va mai auzi în tine niciodată. Şi niciun meşteşugar de nicio meserie nu se va mai găsi în tine, iar huruitul morii nu se va mai auzi în tine. 23 Lumina candelei nu va mai licări în tine. Glasul mirelui şi al miresei nu se va mai auzi niciodată în tine, pentru că negustorii tăi erau mai-marii pământului, pentru că, prin farmecele tale, au fost înşelate toate neamurile". 19,1 După aceea, am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi, care spune în cer: "Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, 2 căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat-o pe desfrânata cea mare, care, prin desfrânarea ei, a corupt pământul, şi a răzbunat sângele slujitorilor săi din mâinile ei". 3 Şi au zis a doua oară: "Aleluia! Şi fumul ei se ridică în vecii vecilor". 9a Şi îngerul mi-a zis: "Scrie: fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al mielului!"

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),2.3.4.5 (R.: Ap 19,9a)
R.: Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al mielului!

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de laudă,
intraţi cântând în casa lui!
Lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui! R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,28b
(Aleluia) Întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni până se vor împlini timpurile păgânilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,20-28
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Când veţi vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să ştiţi că s-a apropiat devastarea lui. 21 Cei din Iudeea să fugă în munţi, iar cei care se află în mijlocul lui să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el, 22 pentru că acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. 23 Vai de cele însărcinate şi de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ şi mânie peste acest popor! 24 Şi vor cădea sub ascuţişul sabiei şi vor fi făcuţi captivi ai tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni până se vor împlini timpurile păgânilor. 25 Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării şi al valurilor. 26 Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în aşteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. 27 Şi atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere şi cu mare glorie. 28 Când vor începe să se întâmple acestea, întăriţi-vă şi ridicaţi-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră!"

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. papă m. Clement (†97); Sf. Petru al Alexandriei (†312).
1Tim 6,17-21; Lc 18,31-34.

1Tim 6,17-21: Celor bogați în veacul de acum poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă cu belșug toate, spre îndulcirea noastră, Să facă ce e bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, Agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. O, Timotei, păzește comoara ce ți s-a încredințat, depărtându-te de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, Pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credință. Harul fie cu tine! Amin.

Lc 18,31-34: Și luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către ei: Iată ne suim la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin prooroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și va fi ocărât și scuipat. Și, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide; iar a treia zi va învia. Și ei n-au înțeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei și nu înțelegeau cele spuse.