Ziua liturgică

Ziua de 24 noiembrie 2024 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI. Ss. Martiri din Vietnam
Dan 7,13-14; Ps 92; Ap 1,5-8; In 18,33b-37
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.
Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.
Domnul regilor pământului ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu.
Tu spui că eu sunt rege.

LECTURA I
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.
Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14
Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)
R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.

1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.

LECTURA A II-A
Domnul regilor pământului ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8
Isus Cristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi Principele regilor pământului! Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său 6 şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin! 7 Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da. Amin! 8 "Eu sunt alfa şi omega - spune Domnul Dumnezeu - cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul".

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu spui că eu sunt rege.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37
În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: "Tu eşti regele iudeilor?" 34 Isus a răspuns: "De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?" 35 Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?" 36 Isus a răspuns: "Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici". 37 Atunci Pilat i-a zis: "Aşadar, eşti rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu".

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

DUMINICA a 30-a după RUSALII (Păzirea poruncilor. Dregătorul bogat). Sf. papă m. Clement († 97); Sf. Petru al Alexandriei († 312). G 5; EvÎ 11.
Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.

Col 3,12-16: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare, Îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări spirituale.

Lc 18,18-27: Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Isus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele. Auzind Isus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l întristat, Isus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.