Ziua liturgică

Ziua de 25 noiembrie 2024 în calendarul liturgic.
Vedeţi şi ziua de ieri sau de mâine. Informaţii preluate via Ercis.ro pentru partea latină.

Pentru ritul latin

Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *
Ap 14,1-3.4b-5; Ps 23; Lc 21,1-4
Aveau numele lui Cristos şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor.
Aceasta este generaţia celor care caută faţa lui Dumnezeu.
A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici.

LECTURA I
Aveau numele lui Cristos şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 14,1-3.4b-5
Eu, Ioan, am privit şi, iată, mielul stătea pe muntele Sion şi împreună cu el o sută patruzeci şi patru de mii de oameni care aveau numele lui şi numele Tatălui său înscris pe frunţile lor! 2 Şi am auzit un glas din cer ca un vuiet de ape multe, ca un glas de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca glasul celor care cântă cu harpele lor. 3 Ei cântă un cântec nou înaintea tronului, înaintea celor patru fiinţe şi înaintea bătrânilor şi nimeni nu a putut să înveţe cântecul, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei care au fost răscumpăraţi de pe pământ. 4b Aceştia îl urmează pe miel oriunde ar merge. Aceştia au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prim rod pentru Dumnezeu şi pentru miel. 5 Nu s-a găsit în gura lor minciună, ei sunt fără prihană.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)
R.: Aceasta este generaţia celor care caută faţa lui Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
a celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul la care nu vă gândiţi! (Aleluia)

EVANGHELIA
A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,1-4
În acel timp, Isus, ridicându-şi privirea, i-a văzut pe bogaţii care îşi puneau darurile în caseta pentru ofrande. 2 A văzut şi o văduvă săracă punând acolo două monede mici. 3 Şi a spus: "Vă spun: cu adevărat această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi, 4 pentru că toţi aceştia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viaţa ei".

Cuvântul Domnului

Pentru ritul bizantin

Sf. m. Ecaterina din Sinai († 305); Sf. m. Mercurie († 250). În timpul săpt Ap și Ev săpt a 28-a dR. Încheierea sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului.
Ap 2Tim 2,20-26; Ev Lc 19,37-44.

2Tim 2,20-26: Iar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste.  Deci, de se va curăţi cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit, de bună trebuinţă stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun.  Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.  Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.  Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,  Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,  Şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia. 

Lc 19,37-44: Şi apropiindu-se de poalele Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuse,  Zicând: Binecuvântat este Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus.  Dar unii farisei din mulţime au zis către El: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii.  Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga.  Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând:  Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi.  Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile.  Şi te vor face una cu pământul, şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale.