Papa a sosit de pe mare la Ziua Mondială a Tineretului

1 răspuns

  1. In atitudinea Sf. Pà rinte Benedict se ì ntrevede ì n mod transparent vointa providentialà de a proclama rà spicat ì n continuitatea procesului Sau pontifical, cà omul se poate autorealiza ì n forma integralà , numai prin adoptarea unicii solutii- Cristos, care transformà si reorinteazà pe om ì n interioritatea sa aspirationalà . Cà metodologia ideologiei iluministe de a neutraliza si sterge orice semn care ar conduce pe om ì n rationalitatea sa pe verticalitatea supranaturalà este eronatà si ì l stimuleazà cu sigurantà pe om ì n generatia actualà de a considera toleranta si libertatea cele mai sublime idealuri, chiar ì mpotriva oricà rei dimensiuni absolute revelate. Sfà ntul Pà rinte Benedict Pontiful Bisericii Universale avertizeazà cà ì n curentul relativist, omul este golit de orice pistà transcendentalà , de care inima omului chiar ì n mod implicit este ì nsetatà . Cà nd erau alegerile pentru noul Pontif, eram la Roma, prezent ì n fata Bazilici Sf. Pietru, si imediat ce s-a comunicat votul, cà actual Papà este cardinal Joseph Ratzinger- Benedetto XVI , am avut discutia cu un grup de tineri care nu erau foarte multumiti, ì nsà , dialogà nd pe aceastà temà , le am zis sà nu se teamà , cà , ì n Papa Benedict umanitatea Sa este supranaturalà . Si ei au rà spun, „ sà sperm” .
    Pr. Vasile Orghici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *